Prego Verzuimpreventie

De dienstverlening vanuit PreGo-Verzuimpreventie wordt uitgevoerd door Anke Vlaming.

Introductie

In een zeer plezierig en gevarieerd opleidings- en arbeidsleven heb ik ervaring opgedaan in diverse functies binnen de gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Sinds september 2008 als zelfstandig professional vanuit PreGo-Verzuimpreventie.

Kernwaarden in uitvoering

 • Praktijkgericht; draagvlakcreërende insteek naar een gezamenlijke aanpak.
 • Resultaatgericht met persoonlijke aandacht voor de mens in de organisatie.
 • Ervaringsgericht; inzichtversterkend en zelf ook nooit uitgeleerd.
 • Groeigericht; essentie op eigen kracht en zelflerend vermogen.
 • Open en realistische kijk bij praktisch vertalen van visie/beleid.

Mijn kernwaarden komen voort uit mijn visie. Mijn bevinding is steeds weer dat de essentie rond ‘werken’ ligt in betrokkenheid, plezier, communicatie en eigen regie.
Het (leren) denken en handelen vanuit mogelijkheden staat voor mij centraal.

Mijn dienstverlening richt zich in brede zin op alle bij verzuim voorkomende situaties, vragen en mogelijkheden.

Diensten

 • Ontwikkelen verzuimaanpak, haalbaar en praktisch uitvoerbaar;
 • Coachen in uitvoering casemanagementschap/verzuimbegeleiding;
 • Re-integratiebegeleiding en coaching;
 • Procesbegeleiding rond terugkeer in werk bij kanker;

Ervaring

Relevante praktijkervaring ligt op de volgende terreinen:

 • Opzetten en coördineren van diverse projecten rond arbeidsbemiddeling, re-integratie en jobcoaching van werkzoekenden en werknemers.
 • Ontwikkelen en implementeren praktisch uitvoerbaar beleid / aanpak inzake verzuim, re-integratie, arbo en preventie.
 • Ondersteunen bij langdurige complexere verzuimsituaties om met alle betrokken partijen vanuit een integrale aanpak het gewenste resultaat te bereiken.
 • Uitvoeren deskundigheidsbevorderende activiteiten ten behoeve van managers, leidinggevenden op het gebied van casemanagement, verzuimbegeleiding.

Wat kan PreGo-Verzuimpreventie voor u betekenen?

U wilt graag verzuim voorkomen of werkhervatting versnellen. Doelgerichte interventies kunnen hierbij nodig zijn. Wat is effectief. Waar vindt u een passende activiteit?

In geval van arbeidsongeschiktheid kunt u als werkgever en werknemer gebruik maken van voorzieningen. Waar kunt u dat vinden. Wat is de werkwijze?

U wilt de dienstverlening vanuit uw arbodienst veranderd zien. Hoe gaat u hier over in gesprek met uw arbodienst?

Hoe ondersteunt en faciliteert u uw leidinggevenden die als casemananager verantwoordelijk zijn voor een adequate verzuimbegeleiding?

Het is mogelijk dat coaching (individueel of in teamverband) nodig is bij dreigend verzuim of in de verzuimbegeleiding;

 • Hoe herken je tijdig de signalen?
 • Hoe voorkom je vervolgens uitval?
 • Hoe voer je verzuimgesprekken?
 • Op welke wijze keert iemand terug na langdurige uitval?

Over bovenstaande en andere vragen die u heeft ga ik graag met u in gesprek. In een verkennend gesprek bespreken we welke diensten van PreGo-Verzuimpreventie aansluiten op uw vraag. Dit zal worden vertaald in een offerte. De diensten worden uitgevoerd op uur- of projectbasis.