Verzuimmanagement

Aanpak van ziekteverzuim…Duurzaam terug naar werk.. Arbodienstverlening… Een lastige klus soms.

Of het nu gaat om uitvoering casemanagement, verzuimbegeleiding, re-integratie-inspanningen of verzuimpreventie.

Anke Vlaming kan u bij de aanpak van deze zaken praktisch ondersteunen.

Over de aanpak van arbeidsverzuim door ziekte of andere oorzaken is veel te doen! Steeds meer verantwoordelijkheid ten aanzien van werkhervatting, duurzame re-integratie én voorkomen is neergelegd bij de werkgever en de werknemer zelf.

Verzuimreductie is op verschillende manieren positief te beïnvloeden. De accenten van de aanpak hierin liggen vaak op diverse terreinen;

Uitvoering casemanagement – Re-integratie-inspanningen – Verzuimbegeleiding – Verzuimpreventie – Arbodienstverlening – Werkhervattingsadviezen.

Het ontwikkelen van beleid / aanpak rond verzuim is in de meeste gevallen niet vanzelfsprekend en vraagt op diverse terreinen analyse en passende maatregelen.

Ik werk graag met u samen vanuit de volgende gedachte;

Het onderwerp ‘aanpak ziekteverzuim’ dicht bij de organisatie, leidinggevende en werknemer te houden, met ieders besef van zijn/haar eigen verantwoordelijkheid in deze. Mijn aanpak praktisch en ondersteunend in te zetten waarbij ik de regie laat bij de leidinggevende en de werknemer.

Het is goed je af te vragen hoe je met elkaar draagvlak creëert voor een gezamenlijke aanpak op het gebied van verzuim en re-integratie. Als voor iedereen helder is wat van hem/haar wordt verwacht hierin, is er al veel gewonnen.

De overige winst is te halen uit aandacht en betrokkenheid voor dit onderwerp op alle nivo’s binnen de organisatie en dit vooral ook vast te houden.

Dienstverlening bij Verzuimmanagement

Advies / Bemiddeling / Coaching op het gebied van:

Verzuimaanpak
Inzicht in de verzuimoorzaken en de arbeidsrisico’s is nodig voor het opstellen van een plan van aanpak. De in te zetten acties moeten goed bij uw organisatie en de mensen in uw organisatie passen.

Casemanagement/Verzuimbegeleiding
De rol van casemanager ligt in de meeste gevallen bij de leidinggevende. Inzicht in verzuimgedrag, werkhervattingsmogelijkheden en vaardigheden voor een adequate begeleiding hierin is van belang.

Visie en Beleid
Het is belangrijk om een ‘gedragen’ visie te hebben op verzuim. Vervolgens is beleid nodig om als kader te dienen voor de uitvoering. Hoe maakt u beleid in het geval van aanpak ziekteverzuim transparant en praktisch uitvoerbaar?

Arbodienstverlening en eigen regie
U wilt, ook in het kader van meer eigen regie, de dienstverlening vanuit uw arbodienst veranderd zien of beëindigen. Welke vormen zijn mogelijk en passend?

Re-integratiebegeleiding en coaching
Het is mogelijk dat coaching (individueel of in teamverband) nodig is bij dreigend verzuim of in de verzuimbegeleiding. Hoe herken je de signalen, hoe voer je de gesprekken, op welke wijze keert iemand terug na langduriger uitval?

Werk en kanker
Als er sprake is van uitval wegens een levensbedreigende ziekte, zoals kanker, vereist de begeleiding hierin vaak nog specifiekere aandacht.

Vanaf 2016 heb ik ervaring als coach ten behoeve van individuele trajecten, waarbij ik vaak ook werd gevraagd om alle betrokkenen in dit traject te adviseren. Op de pagina Werk en Kanker leest u hier meer over.